การจอแสดงผลสี (TFT Display)


จอแสดงผล TFT ความละเอียด 320×240 พิกเซล

บล็อกโหลดรูปภาพไฟล์นามสกุล .png

บล็อกถ่ายภาพจากกล้องคอมพิวเตอร์

บล็อกแสดงภาพที่โหลดเข้าไปเก็บในตัวแปร
การใช้งานจะต้องกำหนดตำแหน่ง X, Y เพื่อแสดงภาพ และกำหนดขนาดของรูปภาพให้ถูกต้อง

บล็อกหมุนจอภาพ

บล็อกเปลี่ยนสีพื้นหลังจอ

บล็อกแสดงข้อความ
สามารถกำหนดตำแหน่งแสดงข้อความ X, Y เลือกขนาดฟ้อน เลือกสีตัวอักษร และเลือกสีพื้นหลังข้อความ

บล็อกแสดงข้อความภาษาไทย
สามารถกำหนดตำแหน่งแสดงข้อความภาษาไทย X, Y เลือกขนาดฟ้อน เลือกสีตัวอักษร และเลือกสีพื้นหลังข้อความ

บล็อกตัวอย่างข้อความ

บล็อกล้างข้อความ
ใช้สำหรับวาดกรอบสีตามที่กำหนด เพื่อใช้วาดทับข้อความที่ต้องการลบ

บล็อกวาดเส้นตรง
การใช้งานจะต้องกำหนดจุดเริ่ม และจุดสิ้นสุดเพื่อลากเส้น และทำการเลือกสีที่ต้องการลากเส้น

บล็อกวาดกล่องสี่เหลี่ยม
การใช้งานจะต้องกำหนดตำแหน่ง X, Y และขนาดของกล่องสี่เหลี่ยม (Width, Height)

บล็อกวาดวงกลม
การใช้งานจะต้องกำหนดตำแหน่ง X, Y และขนาดของวงกลม (หน่วยเป็นเรเดียน)


example 1 : แสดงข้อความออกจอสี TFT แบบภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

example 2 : เปลี่ยนสีพื้นหลังจอ

example 3 : วาดเส้นตรง

example 4 : วาดกล่องสี่เหลี่ยม

example 5 : วาดวงกลม

example 6 : โหลดรูปภาพไฟล์นามสกุล .png