วิธีการใช้งาน GPIO เบื้องต้น


บล็อกควบคุมขาใช้งานสำหรับบอร์ด KidBright

บล็อกขาใช้งานทั่วไป

บล็อกเขียนค่าสัญญาณดิจิตอล
ใช้เขียนลอจิก 0 หรือ 1 ไปยัง OUTPUT 1 – 4

บล็อกเขียนค่าสัญญาณดิจิตอลแบบสลับลอจิก
ใช้สลับลอจิกที่ขา OUTPUT หากเดิมเป็นลอจิก 0 จะสลับเป็น 1

บล็อกอ่านค่าสัญญาณดิจิตอล
ใช้อ่านค่าสัญญาณดิจิตอลจากขา OUTPUT

ใช้อ่านค่าสัญญาณดิจิตอลจากขา INPUT 1 – 4

บล็อกเขียนค่าสัญญาณดิจิตอลไปยังช่องเสียบ USB

บล็อกเขียนค่าสัญญาณดิจิตอลแบบสลับลอจิกไปยังช่องเสียบ USB

บล็อกอ่านค่าสัญญาณดิจิตอลจากช่องเสียบ USB

บล็อกควบคุมขาใช้งานสำหรับบอร์ด ESP32 ทั่วไป

บล็อกกำหนดขาใช้งานให้เป็น OUTPUT หรือ INPUT

บล็อกอ่านค่าสัญญาณดิจิตอล

บล็อกเขียนค่าสัญญาณดิจิตอลไปยังขาใช้งานที่กำหนด

บล็อกอ่านค่าสัญญาณอนาล็อกจากขาใช้งาน

บล็อกเขียนค่าสัญญาณอนาล็อกไปยังขาใช้งาน

บล็อกเขียนค่าสัญญาณ Pulse Width Modulation (PWM) ไปยังขาใช้งานที่กำหนด

บล็อกอ่านค่าสัญญาณพัลส์ (Pulse)

บล็อกอ่านค่าสัญญาณบิตที่รับเข้ามา

บล็อกส่งสัญญาณเลื่อนบิต


example 1 : ควบคุมการติด-ดับ ของหลอด LED บนบอร์ด

example 2 : กดปุ่มเพื่อควบคุมการติด-ดับของหลอด LED

example 3 : กดปุ่มเพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลังหน้าจอ