การใช้งาน SDCard บน KBX


บล็อกสำหรับบันทึกข้อมูลไปยัง Micro SD Card

บล็อกเรียกใช้งาน sd card

บล็อกแสดงชนิดของการ์ด

บล็อกแสดงขนาดทั้งหมดของการ์ด

บล็อกแสดงพื้นที่ว่าง

บล็อกแสดงพื้นที่ที่ถูกใช้งาน

บล็อกเขียนข้อมูลไฟล์ .txt

บล็อกแทรกข้อมูลไฟล์ .txt
การทำงานของบล็อกนี้จะแตกต่างจาก Write เนื่องจะไม่เขียนไฟล์ทับ แต่จะไปเพิ่มต่อจากข้อมูลเดิมที่ถูกเขียนลงไปก่อนหน้านี้

บล็อกแทรกข้อมูลไฟล์ .csv
การทำงานของบล็อกนี้จะเป็นการเขียนข้อมูลไฟล์ตาราง หรือแบบ Excell ซึ่งสามารถบันทึกข้อความ และตัวเลขได้


example 1 : กดปุ่มเพื่อบันทึกค่าอุณหภูมิปัจจุบันลง SD Card