การใช้งานจอสัมผัส Touch Screen


บล็อกใช้งานจอสัมผัส

บล็อกเรียกใช้งาน Touch screen

บล็อกตรวจสอบการกดหน้าจอ
หากมีการกดหน้าจอเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ โปรแกรมภายในบล็อกจึงจะทำงาน

บล็อกแสดงค่าตำแหน่งกดในแกน X

บล็อกแสดงค่าตำแหน่งกดในแกน Y

บล็อกแสดงแรงกดในแกน Z


example 1 : ทดสอบจอสัมผัส

example 2 : สร้างเกมเล่นเสียงดนตรี